top of page

הוצאה לפועל

משרדנו מייצג זוכים וחייבים בהוצאה לפועל.

 

תחום ההוצאה לפועל הינו תחום אשר אינו מגלה רחמים רבים עבור החייב.

מטרת החוק הינה לסייע לזוכה לקבל מאת החייב את כספו בהתאם למסמך שהוא אוחז ביד (פסק דין, שטר, תביעה על סכום קצוב).

 

נפתח נגדכם תיק הוצאה לפועל? מה עכשיו?

רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על מתן צווי עיקול על נכסי החייב ולאפשר לזוכה לבצע מגוון פעולות במטרה לגבות החוב.

יתרת זכות בחשבון הבנק, רכב, מקרקעין וכו' כולם מוגדרים נכסים אשר ניתנים לעיקול.

חוק ההוצאה לפועל מסמיך את הרשם להורות על הגבלות חייב במטרה להפעיל עליו לחץ לשלם את חובו, למשל עיכוב יציאה מהארץ.

מאידך, חייב אשר אינו יכול לפרוע את חובו בהתאם לצו תשלומים שנקבע לו, יוכל לבקש צו תשלומים נמוך יותר והכל בהתאם להכנסותיו.

במקרים רבים יעדיף החייב להגיע להסדר חוב עם נושיו ולהימנע מתשלום הריביות של ההוצאה לפועל.

 

כינוס נכסים

 

רשם ההוצאה לפעול רשאי למנות כונס נכסים על נכס מסוים של החייב.

כונס הנכסים יוכל לנהל את הנכס, למכור, להשכיר ו/או לבצע כל פעולה אחרת שיורה לו רשם ההוצאה לפועל.

השיקול המרכזי שיכריע האם למנות כונס נכסים על נכס מסוים הינו האם יש כדאיות כלכלית במינוי הכונס.

מטבע הדברים, מינוי כונס נכסים הינו סעד דרסטי כאשר כונס הנכסים ייכנס בנעלי החייב ויבצע פעולות בניגוד לרצונו של החייב והכל כדי להיפרע מהחוב.

איזה הגנות עומדות לחייב?

האם החייב יכול למכור את הנכס בעצמו?

האם אפשר יהיה לעצור את המינוי?

משרדנו יסקור עבורכם את המצב המשפטי של התיק ויחד נגלה מהן ההגנות העומדות לכם.

 

למשרדנו ניסיון רב בתחום כינוס נכסים ופעולות מחושבות יכולות למנוע נזק כלכלי בלתי הפיך. 

הוצאה לפועל.jpg
bottom of page