top of page

דיני מקרקעין

עסקת מקרקעין דורשת מכל צד לעסקה לבצע בדיקות מעמיקות בטרם ניגשים לחתום על ההסכם.

המוכר

על המוכר לבדוק מהם הסכומים אותם יידרש לשלם לרשויות המס לאחר מכירת הנכס (אם בכלל).

האם הנכס רשום על שמו וכן רשום כדין – טאבו, חברה משכנת.

מהן הזכויות המשפטיות שנמכרות, זכות חכירה, בעלות.

האם קיימות חריגות בניה על הנכס הנמכראשר יכול להשפיע על שווי הנכס.

 

הרוכש

על הרוכש לבדוק האם יש לו את היכולת לממן את העסקה בטרם ניגש אל ההיבט המשפטי של העסקה.

מהו ההון עצמי שעומד לרשותו?

האם להזמין שמאות מוקדמת על הנכס הנרכש או לחכות לשמאי של הבנק המלווה לאחר חתימה על ההסכם? 

חשוב לדעת- עסקת מקרקעין נגמרת ברישום- הרישום ישמש כהוכחה חלוטה שהנכס הועבר לרוכש לאחר שכל תנאי ההסכם מולאו.

קיימים גורמים רבים אשר יכולים למנוע רישום הנכס והעברת הזכויות הקנייניות לידי הרוכש ועל כן ביצוע הבדיקות המקדמיות וכן ניסוח נכון של הסכם מכר תוך מעקב אחר שלבי העסקה יגבירו לאין ערוך את הסיכויים לסיים את העסקה ברישום.

משרדנו ילווה אתכם בכל מה שקשור לתחום המקרקעין בין היתר, מתן לווי משפטי מקצועי ומלא בפעולות הבאות:

מכירת / רכישת דירה, חדשה מקבלן או יד שנייה.

עסקאות מכר של חנויות ומשרדים, נדל"ן מסחרי.

הסכמי מתנה (העברה ללא תמורה).

הסכמי שיתוף, פירוק שיתוף.

כינוס נכסים

דמי מפתח ועוד.

דיני מקרקעין.jpg
bottom of page